Etusivu

Tule mukaan Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan!

 

Elämme tärkeitä hetkiä Eurajoen tulevaisuuden suhteen. Alueen jätevesiyhtiöiden purkupaikkapäätökset, joen

yläjuoksun ruoppaussuunnitelma sekä joen virtaussäännöstely vaativat aktiivista vaikuttamista. Joen kannalta tärkein ratkaisu liittyy korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksiin JVP Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Oy:n jätevesipuhdistamoille. KHO edellytti päätöksissään selvityksiä jätevesien purkupaikan siirtämisen vaikutuksista. Selvitykset ovat tällä hetkellä Aluehallintoviraston käsiteltävinä. Puhdistamoiden mielestä jätevedet tulee tulevaisuudessakin laskea Eurajokeen. 
 
Vesiensuojeluyhdistys tarkastelee purkupaikkaselvityksiä osana kaikkien joen kuormittajien Eurajokeen kohdistamana ympäristövaikutuksena. Joen kannalta keskeistä ei ole yksittäisen pistekuormittajan typpi- tai fosforikuormitus, vaan kuormituksen kokonaisvaikutus joen ekologiseen tilaan ja veden laatuun. Yhdistys katsoo, että JVP Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Oy:n puhdistamoiden purkuputken siirtäminen johonkin suurempaan vesistöön vähentäisi Eurajoen kokonaiskuormitusta tuntuvasti.  
 
Purkupaikkaselvityksissä on unohdettu yksi tärkeä seikka, Eurajoen vesitalous. Joki on kiistatta vähävetinen ja sopii sen takia huonosti jätevesien purkuvesistöksi. Tämän ovat todenneet lausunnoissaan muun muassa Aluehallintovirasto ja hallinto-oikeudet. Pienivirtaamaisessa joessa kuormituksen ympäristövaikutukset ovat aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi Suomen suurimpiin jokiin kuuluvassa Kokemäenjoessa tai Selkämeressä. Pienen virtaaman joessa myös äärevät sääolosuhteet vaikuttavat herkästi vesitalouteen ja veden laatuun. Esimerkiksi viime vuonna joen virtaama oli Kauttualla useiden kuukausien ajan alle 1,5 m³/s, eli selvästi alle juoksutuksen suositusalarajan. Toisena ääripäänä ovat runsaiden sateiden aiheuttamat viemäriverkostojen hulevesiongelmat, jotka vaikuttavat joen ekologiseen tilaan ja veden laatuun. Ilmastomuutoksen myötä nämä vaikeasti hallittavat ongelmat tulevat lisääntymään. 
 
Yhdistys näkee Eurajoen arvokkaana luontokokonaisuutena: lohijokena, monien uhanalaisten eliöiden elinympäristönä sekä ihmisten virkistyspaikkana. Lisäksi joen puhtaudella on suuri taloudellinen merkitys, sillä hyvälaatuinen raakavesi alentaa käyttöveden tuotantokustannuksia. Puhdas vesi ja kaunis jokimaisema lisäävät myös joen käyttömahdollisuuksia. Tästä hyvä esimerkki voisi olla jokivarren asutuksen lisääntyminen. Maanviljelijöille ja teollisuudelle ympäristöystävällisyys on merkittävä kilpailuvaltti. Sen merkitys tulee kasvamaan, sillä ympäristölupaehtojen ennakoidaan tiukentuvan. 
 
Me vesiensuojeluyhdistyksessä toivomme, että sinä jaat ajatuksemme. Tarvitsemme tukeasi erityisesti jätevesien purkupaikkapäätöksessä. Liittyessäsi vesiensuojeluyhdistyksen jäseneksi äänemme kuuluu paremmin päättäjien korviin.
 
Tervetuloa Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen jäseneksi! 
 

Seppo Varjonen, puheenjohtaja

 

Linkkejä:

 

Valitus joen yläosan perkausluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen

 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

(täältä löytyvät myös uimavesitulokset)

Uutiset

EVSY ry:n purkuputkimielipiteet on julkaistu

1.2.2019
Vesiensuojeluyhdistyksen mielipiteet JVP Eura Oy:n, Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupahakemuksiin ovat nähtävillä kotisivuilla kohdassa: Yhdistys -> Lausunnot

Hyvät Eurajokivarren asukkaat ja muut elinvoimaisesta joesta kiinnostuneet!

10.12.2018
Nyt on aika vaikuttaa lähivesistösi tulevaisuuteen.