Lausunnot

2023

  • Aloite ELY:lle Eurajoen suursimpukkafaunan kartoittamiseksi, simpukkahabitaattien laadun selvittämiseksi ja joen ekologisen tilaluokituksen tarkistamiseksi.

2022

2021

  • Vesiensuojeluyhdistyksen toimenpidehakemus koskien Eurajoessa elokuussa havaittuja korkeita bakteeripitoisuuksia.

  • Vesiensuojeluyhdistyksen mielipide ehdotuksista vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi.

  • Vesiensuojeluyhdistyksen vastine VARELY:n selvitykseen yhdistyksen tekemästä hallintokanteesta.

2020

  • Vesiensuojeluyhdistyksen valituksen täydennys koskien AVI:n päätöksiä purkuputkiselvityksistä

2019

  • Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta

2018

  • EVSY:n aloite Metsähallitukselle Kakkerinsuon reunaojien ennallistamisesta.