Eurajoen vaellusesteet

Eurankosken Woima Oy:n pato muodostaa täydellisen vaellusesteen. Voimalan teho on 0,1 megawattia. Kuva: Seppo Varjonen

Mereltä päin tarkasteltuna ensimmäisen osittaisen vaellusesteen muodostaa Pappilankosken voimalaitoksen pato (Paneliankosken Voima Oy, teholtaan 0,5 megawattia). Padossa on vuonna 2011 ELY -keskuksen toimesta rakennettu kalatie, jota on parannettu vuosina 2019 ja 2020.

Paneliankosken voimalaitos (PKV Oy, teholtaan 0,3 megawattia) sijaitsee Pappilankoskelta ylävirtaan n. 20 km. Panelian voimalaitoksen yhteydessä on Paneliankoski, joka on ns. luonnonuoma. Uomaa on kunnostettu vaelluskaloille soveltuvaksi Paneliankosken Voiman ja Pyhäjärvi-intituutin toimesta. Vaelluskaloilla on mahdollisuus nousta pääuomassa aina Eurakosken voimalaitoksen padolle asti, missä vaellus tulee viimeistään päätökseen. Eurakosken voimalan (Eurakosken Woima Oy, teholtaan 0,1 megawattia) pato muodostaa täydellisen vaellusesteen.

Eurakoskelta ylävirtaan n. 15 km lähellä Eurajoen luusuaa, sijaitsee Kauttuan säännöstelypato. Nykyisellään sekin muodostaa täydellisen vaellusesteen vesieliöille ja vaelluskaloille.  Padolla säännöstellään Eurajoen valuma-alueen keskusjärven Säkylän Pyhäjärven juoksutusta. Sen omistaa Ahlström Oy, mutta padon käyttöoikeus on nykyisin erikoispaperia valmistavalla Jujo Thermal Oy:llä. ELY-keskuksen viranomaiset ovat aloittaneet neuvottelut Kauttuan padon modernisoinnista, sisältäen varauksen kalatiehen. Modernissa padossa tulee olla kalatie tai ohitusuoma.

Pappilankosken kalatie mahdollistaa siian nousun. Kuva: Susanne Ekroth

Suomessa on 67 valtakunnan verkkoon kytkettyä minivesivoimalaa, joiden teho on 0,1–1 megawattia. Ne tuottavat vain 1% koko Suomessa tuotettavasta vesivoimasähköstä. Nämä niin sanotut tippavoimalat ovat sähköntuotannon ja -säädön kannalta merkityksettömiä, mutta niiden haitta jokiluonnolle on silti suuri, sillä useimmiten niissä ei ole kalateitä tai ohitusuomaa eikä riittävää ympäristövirtaamaa. Pienimpien voimaloiden purkua tulee harkita realistisena vaihtoehtona, sillä investoinnit toimivaan kalankulkuun ja ympäristövirtaamaan tulevat kalliiksi verrattuna voimalasta saatavaan energiahyötyyn. Nyt myös Suomen valtio tukee NOUSU -ohjelmallaan jokiluonnolle haitallisten esteiden avaamista muun muassa rahoittamalla pienvesivoimaloiden purkamista ja kalateiden rakentamista. Vesiensuojeluyhdistys toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalatalousyksikön, Paneliankosken Voima Oy:n ja muiden joen vedenkäyttäjien kanssa vaellusesteiden poistamiseksi Eurajoesta.