Eurajoen vaellusesteet

Eurankosken Woima Oy:n pato muodostaa täydellisen vaellusesteen. Voimalan teho on 0,1 megawattia. Kuva: Seppo Varjonen

Mereltä päin tarkasteltuna ensimmäisen osittaisen vaellusesteen muodostaa Pappilankosken voimalaitoksen pato. Voimalaitoksen omistaa Paneliankosken Voima Oy (PKV Oy). Laitos on teholtaan 0,5 megawattia). Padossa on vuonna 2011 ELY -keskuksen toimesta rakennettu kalatie, jota on parannettu vuosina 2019 ja 2020. Kalatien suuta on parannettu vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2022 kalatiessä on ollut kalalaskuri. Syksyllä 2022 tehtiin yhteistyössä PKV:n kanssa virtausmuutoskokeita muuttamalla virtauspulssia. Tulokset ovat olleet lupaavia ja kokeiden seurauksena taimenten lisäksi myös siikoja on noussut runsaasti kalatien kautta padon yli.

Paneliankosken voimalaitos (PKV Oy, teholtaan 0,3 megawattia) sijaitsee Pappilankoskelta ylävirtaan n. 20 km. Panelian voimalaitoksen yhteydessä on Paneliankoski, joka on ns. luonnonuoma. Uomaa on kunnostettu vaelluskaloille soveltuvaksi Paneliankosken Voiman ja Pyhäjärvi-instituutin toimesta. Uomassa sijaitsee ELY -keskuksen rakentama Panelian säännöstelypato ja kalatie, joka rehevöitymisen ja kalatien umpeenkasvun seurauksena on muodostunut vaellusesteeksi. Vaelluskaloilla on tällä hetkellä teoreettinen mahdollisuus nousta pääuomassa aina Eurakosken voimalaitoksen padolle asti, missä vaellus tulee viimeistään päätökseen. Eurakosken voimalan (Eurakosken Woima Oy, teholtaan 0,1 megawattia) pato muodostaa kaloille täydellisen vaellusesteen.

Eurakoskelta ylävirtaan n. 15 km lähellä Eurajoen luusuaa, sijaitsee Kauttuan säännöstelypato. Nykyisellään se muodostaa täydellisen vaellusesteen vesieliöille ja vaelluskaloille.  Padolla säännöstellään Eurajoen valuma-alueen keskusjärven Säkylän Pyhäjärven juoksutusta. Juoksutuksella on keskeinen merkitys Eurajoen virtausolosuhteisiin ja ympäristövirtaaman toteutumiseen joessa. Padon ja sen lähialueiden omistajia on useita. Yksi omistajista on Ahlström Oy.  Säännöstelypadon käyttöoikeus on nykyisin erikoispaperia valmistavalla Jujo Thermal Oy:llä. ELY-keskuksen viranomaiset ovat aloittaneet neuvottelut Kauttuan padon modernisoinnista, sisältäen varauksen kalatiehen. Yhdistyksen kanta on, että modernissa padossa tulee olla vaelluksen mahdollistava ohitusuoma.

Pappilankosken kalatie mahdollistaa siian nousun. Kuva: Susanne Ekroth

Suomessa on 67 valtakunnan verkkoon kytkettyä minivesivoimalaa, joiden teho on 0,1–1 megawattia. Ne tuottavat vain 1% koko Suomessa tuotettavasta vesivoimasähköstä. Nämä niin sanotut tippavoimalat ovat sähköntuotannon ja -säädön kannalta merkityksettömiä, mutta niiden haitta jokiluonnolle on suuri, sillä useimmiten niissä ei ole kalateitä tai ohitusuomaa eikä riittävää ympäristövirtaamaa. Pienimpien voimaloiden purkua tulee harkita realistisena vaihtoehtona, sillä investoinnit toimivaan kalankulkuun ja ympäristövirtaamaan tulevat kalliiksi verrattuna voimalasta saatavaan energiahyötyyn. Nyt myös Suomen valtio tukee NOUSU -ohjelmallaan jokiluonnolle haitallisten esteiden avaamista muun muassa rahoittamalla pienvesivoimaloiden purkamista ja kalateiden rakentamista. Vesiensuojeluyhdistys toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vesi- ja kalatalousyksiköiden, Paneliankosken Voima Oy:n, Eurakosken Woima Oy:n, vesiosuuskuntien  ja muiden joen vedenkäyttäjien kanssa vaellusesteiden poistamiseksi Eurajoesta.