Savimaiden joki

Eurajoki on noin 53 km pitkä keskisuuri savimaiden joki. Luontotyyppinä savimaiden joet ovat erittäin uhanalaisia. Eurajoki virtaa Satakunnassa Säkylän Pyhäjärvestä Selkämereen pelto- ja turvetuotantomaiden halki. Joki tarjoaa monipuolisen elinympäristön lukuisille virtavesien eliölajeille:

  • Erittäin uhanalainen vaellussiika on alkanut lisääntymään Eurajoen alajuoksulla.
  • Siian ja meritaimenen on havaittu nousevan Eurajoen alimman voimalan Pappilankosken padon yläpuolelle.
  • Lohesta on havaintoja joen alaosan rakentamattomissa vapaissa koskissa.
  • Aivan Säkylän Pyhäjärven tuntumassa, Kauttuan Alisenkoskessa on säilynyt geneettisesti alkuperäinen taimenkanta.
  • Eurajoki tunnettiin vielä sata vuotta sitten merkittävänä lohi- ja raakkujokena.
Eurajoen alajuoksua Tiironkoskelta merelle päin. Kuva: Susanne Ekroth

Eurajoki on vaelluskalojen arvokas elinympäristö, niin taimen kuin lohikin lisääntyvät Eurajoen alajuoksulla. Myös vaellussiian on havaittu kutevan ja lisääntyvän siellä. 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen visiona on meriyhteyden palauttaminen aina Säkylän Pyhäjärvelle asti. Tämä vaatii jo olemassa olevien kalateiden parantamista sekä patojen purkamista tai kalankulun ja ympäristövirtaamien toteutusta muulla tavoin Eurajoen pääuoman Eurakosken ja Kauttuan padoilla.