Savimaiden joki

Eurajoki on 52 km pitkä keskisuuri savimaiden joki.  Joen vuosikeskivirtaama on 9 m3 / s ja korkeusero merenpinnasta 44,9 m. Joki on Eurajoen valuma-alueen laskujoki, ja sen vedet päätyvät Selkämereen. Valuma-alueen pinta-ala on 1335,9 neliökilometriä. Pyhäjärvi on sen keskusjärvi. 

Eurajoen vesistöalue sivu-uomineen sijaitsee Säkylän, Kokemäen, Euran, Rauman ja Eurajoen kuntien alueella.

Luontotyyppinä savimaiden joet ovat erittäin uhanalaisia. Eurajoki virtaa Satakunnassa Säkylän Pyhäjärvestä Selkämereen pelto- ja turvetuotantomaiden halki. Joki tarjoaa monipuolisen elinympäristön lukuisille virtavesien eliölajeille:

  • Erittäin uhanalaiset vaellussiika ja meritaimen sekä uhanalainen lohi lisääntyvät Eurajoen alajuoksulla.
  • Siian ja taimenen on havaittu nousevan Eurajoen alimman voimalan Pappilankosken padon yläpuolelle.
  • Keväisten poikashaavintojen perusteella vaellussiika lisääntyy jo Irjanteenkoskella asti ja sähkökoekalastusten tulosten perusteella  meritaimen ylempänä Saharinkoskella (Joki -ohjelma, Pji)
  • Lohi lisääntyy joen alaosan rakentamattomissa vapaissa koskissa.
  • Kauttuankoskissa, aivan Säkylän Pyhäjärven tuntumassa, säännöstelypadon alapuolella on säilynyt geneettisesti eriytynyt taimenkanta, joka on äärimmäisen uhanalainen paikallinen taimenpopulaatio. Kauttuan taimenesta tarkemmin tietoa tästä.
  • Eurajoki tunnettiin vielä sata vuotta sitten merkittävänä lohi- ja raakkujokena.
Eurajoen alajuoksua Tiironkoskelta merelle päin. Kuva: Susanne Ekroth

Eurajoki on vaelluskalojen arvokas elinympäristö, niin taimen kuin lohikin lisääntyvät Eurajoen alajuoksulla. Myös vaellussiian on havaittu kutevan ja lisääntyvän siellä. 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on vaelluskalojen meriyhteyden palauttaminen aina Säkylän Pyhäjärvelle asti. Tämä vaatii jo olemassa olevien kalateiden parantamista sekä patojen purkamista tai kalankulun ja ympäristövirtaamien toteutusta muulla tavoin Eurajoen pääuoman Eurakosken ja Kauttuan padoilla.