Eurajoen sivujoet

Juvajoki on 10,1 kilometriä pitkä joki Eurajoen kunnassa. Se kuuluu Eurajoen vesistöalueeseen ja se on Eurajoen yksi tärkeimmistä sivujoista. Juvajoki saa alkunsa Turajärvestä ja joen alkupäätä kutsutaan myös Koponojaksi. Joki yhtyy Eurajokeen Eurajoen kuntakeskustassa noin kilometrin Papilankosken alapuolella. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 (VARELY) Juvajoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Se on koko Eurajoen vesistöalueen ainoa ekologisesti hyvään luokkaan kuuluva vesialue. Juvajoki on myös osa Eurajoen vaelluskalajokea. Sekä meritaimenen että vaellussiian tiedetään nousevan kudulle Eurajoen keskiosan koskiin. Taimenta on tavattu kudulla jo Paneliankoskessa asti. Joen keski- ja alajuoksun koskia on kunnostettu lähivuosina merkittävästi. Taimen, lohi ja siika ovat palaamassa vanhoille lisääntymisalueilleen. Tänä syksynä saatiin ensimmäiset havainnot Juvajokeen nousevista siioista. Taimenhavaintoja joesta on tehty jo aiemmin. 

Juvajoki on potenttiaalista taimenen kutu- ja pienpoikasten elinaluetta. Joen hydromorfologiset olosuhteet kuitenkin estävät joen kehittymisen taimenen ja siian lisääntymisalueeksi. Joen ylä- ja keskiosat ovat pitkiä aikajaksoja erittäin pienellä virtaamalla tai kuivia. Yleinen syy tähän ilmiöön on ilmastomuutoksen aikaansaamat ns. kuivakaudet. Tämä on lisänyt joen alivirtaamajaksoja erityisesti kesäaikana. 

Toinen ratkaiseva syy Juvajoen vähävetisyyteen on Turajajärven pohjoispäässä, Lahdenrannan alueella sijaitseva säännöstelypato, joka estää totaalisesti kuivuusaikana veden virtauksen Juvajokeen. Se johtaa joen vähävetisyyteen, jopa täydelliseen kuivumiseen, joka taas hävittää vaelluskalojen pienpoikasten elinalueet joesta. Joessa ei ole tällöin laisinkaan ympäristövirtaamaa. Tästä kärsivät muutkin virtavesissä elävät eliölajit. Pato ja sen aiheuttamat joen virtausolosuhteet, ovat keskeinen este joen kehittymiselle taimenen ja siiankin lisääntymisalueeksi. Lue tästä Vesiensuojeluyhdistyksen aloite Turajärven padon modernisoinniksi.