Kakkerinsuon kolmannet talkoot huhtikuussa

19.2.2021

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on saanut luvan kolmannen ns. käsipadon rakentamiseen Metsähallituksen omistaman Kakkerinsuon kaakkoisosaan Eurajoen kunnan alueella. 

Patotalkoot on tarkoitus järjestää huhtikuun lopulla.

Rakennettavalla padolla on tarkoitus tukkia luonnonsuojelualueella sijaitseva avo-oja, jotta suon luonnonmukainen vesitalous paranee. 

Silloin suon kyky pidättää vettä kasvaa ja suon reunaosien suoekosysteemi palautuu lähemmäksi alkuperäistä ja suo ennallistuu. Suon reuna-alueiden turpeenmuodostuksen kasvaessa on sillä myös ilmastollisia vaikutuksia. 

Kakkerinsuon käsipadot voivat omalta osaltaan vähentää Eurajoessa riskiä ns. happamuuspiikkien syntyyn. Tämä taas vähentää joen alajuoksun kalakuolemariskiä ja edesauttaa kalojen, erityisesti vaelluskalojen kudun onnistumista.